UngiAarhus inviterer til oprettelse af Forældre- og Ungeråd på Børnenes og Beboernes Jord

Forældre til børn mellem 0 og 18 år har mulighed for at blive en del af Forældre- og Ungerådet på Børnenes og Beboernes jord.

Rådet vil blive forsøgt sammensat således at det repræsenterer børn og unge bredt aldersmæssigt.

Så hvis du er forældre og har lyst til at være med til at påvirke pædagogikken, udviklingen og dagligdagen på Børnenes og Beboernes Jord er du meget velkommen.
Eneste punkt på dagsordenen er valg og oprettelse af Forældre-og Ungeråd.

Forældre- og ungerådet består af tre ungerepræsentanter og tre forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant.

Procedure til Valg af forældrerepræsentanter

I ulige år afholdes der valg af forældrerepræsentanter. Lederen indkalder til valgmødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter.
Lederen er ordstyrer og forestår valghandlingen.

Opstilling af forældrekandidater sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til kandidater. Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge tre repræsentanter, indkalder lederen til fornyet valgmøde med 14 dages varsel. Hvis det ikke her er muligt at vælge mindst to repræsentanter, kan der på valgmødet i denne situation vælges en forælder, som er afdelingens repræsentant, når afdelingerne skal vælge forældrerepræsentanter til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.

Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forældrene har én stemme pr. barn/ung i afdelingen. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn/ung, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes valgt.

Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske omsorg for og daglige tilknytning til barnet jf. gældende regler.
Forældrerepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere har unge i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.

Valg af unge repræsentanter til forældre-og ungerådet vil finde sted november 2019.