Gå til hovedindhold

Faglige principper for Gadeplan Børn og Unge

GADEPLAN Børn og Unge i et forebyggelsesperspektiv

 • Læs op

Indhold

  I Gadeplan Børn og Unge har vi fokus på den brede og tidlige forebyggende indsats i hele Aarhus Kommune. Vores målgruppe er børn og unge i alderen 10-17 år med særlig fokus på de 10-14-årige.

  Sammen med lokale aktører – både civile og kommunale – støtter vi unge i, at de via deres fritid og andre sunde fællesskaber, får bedre forudsætninger for læring, udvikling og trivsel.

  Det opsøgende arbejdes forudsætning er:

  1. Lokal forankring, hvor indsatser iværksættes i et samarbejde med lokale aktører.
  2. Tværfagligt samarbejde for at sikre en helhedsorienteret indsats og for at brobygge de unge til eksisterende tilbud.
  3. Direkte gadearbejde i de unges arenaer for at være dér, hvor de unge er.
  4. Bydækkende gadeplansarbejde på tværs af distrikter, da unge opholder og benytter sig af tilbud i hele kommunen. 

  Opgaveløsningen

  Den opsøgende gadeplansopgave er mangeartet og løses forskelligt afhængigt af, hvilket lokalområde der er tale om. Kommunikationen og indsatsniveauet er højt i de områder, hvor vi har vores daglige gang, og der arbejdes kontinuerligt på en fælles forståelse af opgaver og arbejdsmetoder.

  I de øvrige områder er indsatserne opgavebestemt. Dette kan være:

  • når samarbejdspartnere i lokalområder tager kontakt fordi de har brug for sparring eller en understøttende indsats,
  • ved bydækkende indsatser,
  • ved politiske bestillinger.

  For det opsøgende arbejde er visionen, at der i lokalområderne handles hurtigt, koordineret og aktivt for de børn og unge, der har brug for støtte og hjælp, med henblik på at forebygge mistrivsel og kriminalitet.

  Det opsøgende arbejde har forskellige arbejdsmetoder afhængig af opgaven: 

  Direkte gadearbejde er omdrejningspunktet for det kendskab og den kontakt, der skaber vores interaktion med de unge. Gennem runderinger og igangsættelse af åbne aktiviteter opsøger vi aktivt de unge dér, hvor de færdes og agerer. Vi forsøger at være tilgængelige for de unge i deres arenaer. Det er her, vi adskiller os fra andre tilbud og støttesystemer.

  To formål med runderinger:

  1. Runderinger i primære lokalområder: Via disse runderinger har vi fingeren på pulsen og er synlige,
   tilgængelige og i kontakt med unge, forældre og samarbejdspartnere.
  2. Runderinger i forbindelse med henvendelser: Via disse runderinger afdækker vi konkrete
   bekymringer eller problemstillinger ift. børn og unge som vi modtager via samarbejdspartnere.

  Vores brug af aktiviteter i et forebyggende perspektiv er beskrevet i næste afsnit. 

  Brobygningsforløb er et af vores vigtige arbejdsredskaber til at støtte unge i overgangen fra gaden til sunde fællesskaber. Sunde fællesskaber kan både være fritidsaktiviteter men også fritidsarbejde, kommunale indsatser og lignende.

  Brobygningsforløb består af flere faser og udføres altid sammen med samarbejdspartnere.

  • Vi lokaliserer løbende sammen med samarbejdspartnere individuelle eller grupper af unge, som kan have gavn af et tilbud.
  • Vi etablerer relationer til de unge, og sammen afdækker vi behov og interesser, samt hvad der forhindrer de unge i at deltage i et tilbud.
  • Vi undersøger, hvilke tilbud der er relevante, og hvilke samarbejdspartnere der kan være med til at løse opgaven.
  • Vi kan være i dialog med forældre for at skabe tryghed om deres børns deltagelse i et tilbud.
  • Efter behov følger vi den unge til tilbud. Via dialog perspektiverer vi det de unge oplever, sociale spilleregler, det gode ungdomsliv med mere.
  • Vi understøtter og motiverer de unge til at fortsætte i de meningsfulde tilbud, som de allerede er brobygget til.

  Gadeplan Børn og Unge er et frivilligt tilbud og derfor er de unge ikke forpligtet til at samarbejde med os.

  Vores arbejde er afhængig af de unges frivillig medvirkende. At arbejde med relationer er en vigtig metode til dette. Det stiller krav til os i mødet med de unge. Vi skal være synlige, tilgængelige og fleksible samt at have noget at tilbyde i form af aktivitet, brobygning, rådgivning med mere. 

  I forbindelse med særlige lokale eller bydækkende problemstillinger, hvor man er i tvivl om, hvilke unge der er deltagende, og hvilke unge der er i periferien, kan vi medvirke til en afdækning af problemets omfang.

  Afdækningsværktøjerne bruges især systematisk i lokalområder, hvor vi ikke har vores daglige gang, og hvor de unge ikke på forhånd er kendte af os. Hvis det er muligt, samarbejder vi med de lokale samarbejdspartnere omkring afdækningsprocessen.

  Børn og unge bevæger sig på tværs af hele kommunen qua deres skoletilbud, fritid, sociale medier, venskabsgrupper med mere. Dette stiler krav til os om at vores arbejde kan foregå bydækkende.

  Dette sker via:

  • Bydækkende events, hvor Gadeplan BU deltager eller understøtter arrangementer, hvor unge deltager. Dette kan både være faste tilbagevendende events med afsæt i vores årshjul eller ad-hoc events.
  • Bydækkende opgaver hvor Gadeplan BU sammensætter et hold af medarbejdere på tværs af teams til at løse en konkret opgave.

  Rådgivning kan foregå på mange forskellige niveauer. Det kan være en til en samtale med en enkelt ung på gaden, netværksmøder eller større samarbejdsmøder.

  I nogle tilfælde rådgiver vi forældrene om Ungdomskulturen samt de udfordringer man som forældre
  oplever med egne børn. Dette kræver at Gadeplan BU - både som individuelle medarbejdere og som personalegruppe – er opdateret på viden om ungdomskultur, tilbud til børn og unge samt viden om lokalområder.

  Gadeplan BU udfører deres arbejde i et spændingsfelt mellem kommunale- og civile aktører, samt de unges uformelle arenaer. Gadeplan BU kan via kendskabet til lokalområderne samt deres store netværk af samarbejdspartnere understøtte civilsamfundets samarbejde med kommunale aktører og derigennem være medskaber af indsatser til gavn for børn og unge.

  Vi har også meget af vores færden i mellemrummet mellem de forskellige matrikler og uden for andre
  kommunale tilbuds åbningstider. Dette giver os et særligt indblik i de forskellige aktørers bevæggrunde,
  ønsker og perspektiver når de indgår i samarbejdsfora.

  Den særlige viden, sætter vi i spil på forskellige niveauer:

  • Når vi er faciliterende i forhold til at samle relevante aktører omkring nye projekter eller problemstillinger.
  • Når vi støtter og laver nye initiativer, sammen med lokale civile foreninger.
  • Når vi sammen med de unge medborgere laver vi tiltag i området og på den måde giver dem lokalt ejerskab og handlekraft.
  • Når vi støtter enkelte individer i mødet med systemet.

  Flowchart over, hvordan en bestilling foregår hos Gadeplan

  Aktiviteter i et forebyggende perspektiv

  En vigtig opgave for os er at støtte børn og unge til at indgå i sunde fællesskaber. Aktiviteter er en af vores centrale arbejdsmetode til dette. Vores aktiviteter tilbydes alle unge. Brugen af aktiviteter skal i forebyggelsesstrategien anskues som forebyggende og foregribende – både i forhold til unge, der kan selv, og unge, der har behov for støtte.

  Vores aktiviteter er en metode til at:

  • få positive oplevelser med unge for derigennem at skabe og vedligeholde relationer.
  • arbejde med de unge som en gruppe for at styrke deres interne relationer og/eller at arbejde med deres gruppedynamik.
  • se de unge i nye sammenhænge og afdække deres udfordringer, behov og interesser.
  • introducere unge for aktiviteter i vores regi for at brobygge dem videre til eksisterende tilbud.
  • udfordre de unges selvforståelse samt forståelse af omverdenen for derigennem at kunne arbejde med f.eks. deres adfærd, selvværd, selvtillid, robusthed, vedholdenhed med mere.
  • give de unge oplevelser, som de ellers ikke ville få, for at øge deres sociale og kulturelle kapital samt mulighed for at indgå i tilbud.
  • være synlige i lokalområder, legalisere vores tilstedeværelse og være tilgængelige for de unge i deres arenaer.
  • arbejde med samskabelse og øge lokalområders sociale kapital, samtidig med at samarbejdet med og mellem lokale samarbejdspartnere styrkes.

  Hvad gør vi?

  Vi etablerer både ad-hoc og planlagte indsatser. Ad-hoc indsatser er, når vi tilfældigt møder unge og skaber et her-og-nu fælles tredje via en aktivitet eller understøtter en samarbejdspartners igangværende aktivitet. F.eks. en fodboldkamp eller et spil bordtennis i klubben.

  Planlagte indsatser er derimod aktiviteter, hvor vi sætter en konkret målgruppe i stævne ud fra et på forhånd defineret pædagogisk formål. Disse indsatser planlægges ud fra et aktivitetsskema der tager afsæt i KVAS. Det er vigtigt for os, at aktiviteterne har kontinuitet og lokal forankring. Vores fokus er derfor, at aktiviteterne etableres i samarbejde med lokale aktører.

  Vi har i flere lokalområder været med til at igangsætte aktiviteter for unge. Baggrunden for at igangsætte en aktivitet har ofte været, at en gruppe unge af forskellige årsager ikke har benyttet sig af de lokale fritidstilbud.

  Vi har ikke som mål at lave små løsrevne aktiviteter, men vi ser det som et led i en større helhed. Ved at skabe rammer, som vores målgruppe kan indgå i, kan vi komme i dialog med forældre, hvis unge ikke er deltagende i fritidslivet. Gennem dialogen kan vi forklare værdien af et sundt fritidsliv, hvilket kan ændre forældrenes og derved lokalområdets forståelse af, at hvad et aktivt fritidsliv kan betyde for unges trivsel. 

  Sidst opdateret: 9. juli 2024