Gå til hovedindhold

Undervisning og anden støtte til unge til og med 18 år

I UngiAarhus tilbyder vi såkaldte mellemformer og individuelle indsatser med alternativ undervisning og læring til unge i udskolingsalderen

 • Læs op

Indhold

  Det kan være unge, der af personlige, sociale eller faglige årsager ikke går i skole, eller som har brug for anden støtte til den almene undervisning.

  Målet er at vække de unges motivation for at lære, hvad enten det er i deres oprindelige klasse, andre undervisningstilbud, praktik, læreplads eller job. Mellemformerne og de individuelle indsatsers opbygning og indhold varierer, men fælles for dem er følgende:

  Vi tilrettelægger med udgangspunkt i den unges egne styrker og resurser. Desuden bruger vi også løbende tid på at tale med den enkelte om, hvilke udfordringer og problemer vedkommende har, og hvordan disse kan tackles.

  Der er fokus på, at de unge opnår og oplever succeser og sejre, og i dagligdagen er der plads til at tale om, hvordan den enkelte har det, og hvordan det går med trivslen generelt.

  En tryg base med tillid og tryghed

  Tillid og tryghed er væsentlig for trivsel og udvikling. Derfor bruger vi tid på at opbygge konstruktive relationer, dels mellem de unge indbyrdes og dels til lærere, pædagoger og andre medarbejdere i hvert forløb. I det omfang, der er fysiske rammer som eksempelvis klasselokaler, er de indrettet som en tryg base for dagligdagens undervisning og øvrige aktiviteter.

  De unge får typisk nye venskaber og bekendtskaber, og vi lægger vægt på, at alle har oplevelsen af at være en del af et fællesskab.

  Livsparathed eller robusthedsforløb er på skemaet som enten et egentligt fag eller emne, der løbende tages op. Med praktiske øvelser trænes robusthed, selvkontrol, refleksion og samarbejdsevner, og de unge rustes til at træffe selvstændige beslutninger og sætte mål for deres fremtid. For nogle unge handler det også om at få mod til turde tro på egne evner, sige sine drømme højt, og gå efter dem. For andre er det at genfinde læringsgnisten, troen på egne evner og motivationen til at lære og gå i skole.

  Indsatserne er forankret i ungdomsskolen i UngiAarhus, og de er og bliver fortsat udviklet i tæt samarbejde med klubberne i UngiAarhus, PPR, Socialforvaltningen, folkeskoler, Ungdomscentret, forenings- og erhvervsliv, med flere.

  Hvordan bliver børn og unge tilmeldt?

  Visitering til tilbuddet sker i samarbejde med den lokale skole og/eller i samarbejde med PPR.

  Læs mere om hver enkelt mellemform og individuelle indsatser herunder.

  • Klubskolen er målrettet elever, der af den ene eller anden årsag har brug for et midlertidigt og anderledes skoletilbud.
  • Vi har som udgangspunkt plads til op til 8 elever og vægter elevsammensætningen højt
  • Der undervises hver dag i 3 timer i fagene dansk, matematik, engelsk, robusthed og værkstedsfag
   Ofte foregår undervisningen tværfagligt, og er til enhver tid tilpasset den enkelte elevs faglige niveau
  • Vi har mulighed for at teste for læsevanskeligheder
  • Det er muligt for den enkelte elev at tage folkeskolens afgangsprøver i samarbejde med elevens distriktsskole
   Eleverne kan gå i Klubskolen i kortere eller længere perioder, og tilbuddet kan etableres ad hoc eller tilrettelægges som et helt skoleår
  • Vi arbejder tæt sammen med elevens øvrige netværk

  Kontakt

  Koordinator
  Palle Lund
  palos@aarhus.dk

  Læs mere om klubskolen

  Udfyld ansøgningsskema som vikar

  • Til unge der går i 7.-9. klasse, og som har behov for at koble boglig læring med praktiske opgaver.
  • Undervisningen foregår en til to dage om ugen, og de unge arbejder typisk sammen i grupper af to til fire personer.
  • Der arbejdes målrettet på, at eleverne øger deres tro på sig selv og egne evner og muligheder i forbindelse med at vælge en praktisk funderet uddannelse.

  Læs mere i vores pjece, og kontakt os for mere information.

  Kontakt

  Leder af UngiAarhus
  Mads Seiersen
  +45 41 85 71 00
  maerse@aarhus.dk

  Læs mere om Praksisskolen

   

  Mellemrummet er et tilbud ”mellem” ét og noget andet i en periode af udskolingslivet. Mellemrummet er drevet af Ungdomsskolen, UngiAarhus. Vi danner for en periode rammen om en form for personligt og fagligt pusterum for unge, der har brug for støtte til at trives bedre, finde ro med sig selv, lære på en anden måde, genfinde styrken i et socialt fællesskab og for manges vedkommende genstarte deres egenfortælling.

  De unge i Mellemrummet har det til fælles, at der har været bump på vejen i det traditionelle skolesystem. Der er typisk tale om unge, der af forskellige årsager mistrives, møder meget ustabilt op på distriktsskolen eller på anden vis ikke udvikler sig tilstrækkeligt og/eller hensigtsmæssigt.

  På et lille hold på op til cirka 10 unge skaber vi gennem tryghed og tilpasset, anerkendende undervisning rum for, at den unge kan udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer. Det hele foregår i et tæt samarbejde med skole og forældre; men særligt med den unge selv, idet der er et skarpt fokus på det at mestre livet bedst muligt.

  I Mellemrummet vil den unge udvikle sine kompetencer på en ny og anderledes måde. Vi arbejder målrettet på at skabe nye oplevelser af læring - og skabe en bevidsthed om, at læring opstår i mange forskellige former. Vi arbejder desuden med den unges medansvar for egen læring.

  Succeskriterierne tager udgangspunkt i det, den unge bringer med sig. Der er ikke specifikke, fælles mål for alle unge i Mellemrummet.
  Det stærkeste succeskriterium for den enkelte unge er progression – og i særlig grad, at den unge selv bliver bevidst om vejene til egenudvikling og dermed oplever at ”flytte sig”. For nogle vil det være succesfuldt at ”komme i gang igen”. For andre er succeskriteriet at kunne gennemføre en 9. klasse afgangseksamen i udvalgte fag. Løbende sættes der mål sammen med den unge, forældre og skolen.

  Dagligdagen i Mellemrummet, kort fortalt:

  • Der undervises i fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag.
  • At øve sig i at mestre ungdomslivet - og dermed trives bedre - er et centralt omdrejningspunkt og indgår både implicit og eksplicit i undervisningen.
  • Der arbejdes i hverdagen med fagene og forskellige relevante emner - herunder livsmestring, dagens nyheder og lignende. Desuden er der jævnligt ture ud af huset.
  • De unge møder som udgangspunkt dagligt klokken 9 til 12.
  • For unge i 9. klasse er der derudover eksamenstræning i fagene dansk, engelsk og matematik to til tre eftermiddage om ugen i perioden op til eventuelle prøver.
  • Den unge er dagligt sammen med op til ni andre unge fra 7., 8. eller 9. klasse fra andre skoler.
  • De fleste undervisningsdage er der to voksne til stede - også i de unges pauser fra undervisningen.
  • I perioden i Mellemrummet deltager den unge som udgangspunkt ikke i undervisning på distriktsskolen.

  Praktisk

  Undervisningen foregår mandag til fredag fra klokken 9.00 til 12.00.
  UngiAarhus' lokaler er i Pedelboligen ved Rosenvangskolen på Rosenvangs Allé 49 8260 Viby J.
  Pedelboligen finder du langs Rosenvangs Allé og ikke Vilhelm Becks Vej, som de fleste GPS'er viser til.

  Kontakt

  Underviser og tovholder
  Marie Gamborg Obel
  +45 31 25 66 88
  omag@aarhus.dk

  OBS: Et forløb i Mellemrummet er et samarbejde mellem Mellemrummet og elevens nuværende skole, som indleder kontakten til Mellemrummet.

  Som navnet antyder, er indsatserne individuelt tilrettelagt, og formålet med dem er at afklare eller afvente, hvad den enkelte skal videre til. Det er for eksempel Særligt Tilrettelagt Uddannelse, et mentorforløb, uddannelse eller job, udredning, specialklasse eller andet.

  Indsatserne er såkaldt håndholdte, hvilket vil sige, at der lægges vægt på relationer og dialog mellem den unge og de professionelle voksne om, hvad den unge vil og har brug for. Indsatserne er meget forskelligartede, men består typisk af et eller flere af følgende elementer:

  Ung i Erhverv

  Praktikforløb tilpasset unge, der i kortere eller længere perioder trænger til at få et afbræk i skolens hverdag og blive klogere på arbejdslivet i en virksomhedspraktik.

  Eneundervisning

  Særlige tilrettelagt undervisningsforløb i dansk, matematik og/eller engelsk tilpasset unge, der kan være udfordret på deres faglige kunnen og som enten har meget fravær eller slet ikke går i skole.

  Pædagogisk ungementor

  Et tilpasset forløb, hvor den unge bliver tilknyttet en mentor, der gennem samvær og aktiviteter støtter den unge i at få mod på at komme gennem sine personlige og sociale udfordringer og tilbage på sporet.

  Kontakt

  Leder af UngiAarhus
  Mads Seiersen
  +45 41 85 71 00
  maerse@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 20. februar 2024